سپتامبر 25, 2022

راهنمای نگارش مقاله – مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

اینکه تمامی پدیدآوران نوشته را خوانده و تأیید کردهاند و نسبت به ارسال نوشته رضایت دارا‌هستند و نسبت به همه جنبهها در راستا درستی و سقم آن مطابق دارای معیارهای ICMJE مسئول هستند. ویرایش نیتیو در مواقعی که نیاز به ترجمه یا این که ویرایش نیتیو است، ترجمیک مهم همراهی مترجمان نیتیو همین خدمات را به شما ارائه و گواهینامه معتبر (که گزینه تایید انتشارات درجه جهان است) را برای شما صادر خواهد دانلود نوشته صندوق در بین المللی پول کرد. مقالههای ترجمه شده برای همایش اولويت ندارند. در صورتیکه مکتوب ترجمه باشد: نام خانوادگی، نام. مشخصات نویسندگان می بایست به طور کامل و ظریف در فرم ثبت اسم در کاغذ تارنما مربوط به مقاله و همچنین فایل اصلی نام، متن شده و بر هم منطبق باشند. رخ ساختاری بخشی که در ایران نیز متداول میباشد از چهار منتخب که در نوشته وجود دارد، تشکیل شده است؛ عمده مقالههای حوزه علوم انسانی مهم منتخب ساختاری هستند. وی افزود: در ISI برای تایپ کردن بدنه مقاله، مقدمه، نقشه کلی، مباحث نظری و در نقطه نهایی سوال یا هدف مطرح می‌گردد و اورجینال مورد قضیه در طریق و نتیجه ها است؛ یعنی می بایست شیوه تحقیق، مخصوصا روشهای جدید یا این که روشهای ترکیبی آمیخته و فراتحلیلی در زمینه علم ها انسانی به طور تخصصی حیاتی جزئیات تمام توضیح داده شده و نحوه تحقیق، جامعه آماری، طریق نمونهگیری و غیره مطرح شود. فهرست منابعي كه در نوشته استفاده شده می باشد در انتهاي نوشته با رعايت حروف الفبا مبتني بر روش (APA) به شرح زير ارايه شود. همین دسته مقالات بایستی براساس احاطه تام نویسنده به موضوع و استفاده از دستکم 30 منبع قابل قبول علمی تهیه و تنظیم شوند و شامل: عنوان، چکیده، مقدمه و تاریخچهای در آیتم موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالب علمی و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع، جداسازی و باز‌نگری و بحث درباره پژوهشهای ارائه شده و نتیجهگیری باشند. تعداد صفحات متن از ۱۰ برگه ۱۸ سطری A۴ تایپی اکثر نبوده واز فونت فارسی B Nazanin۱۳ برای متن ، از فونت پارسی B titr۱۶ به جهت تیتر ، از فونت B titr۱۴ برای عنا وین باطن متن و از فونت انگلیسی New Times Roman ۱۳ به جهت تایپ لغت ها لاتین نوشته و فهرست منابع و مآخذ به کار گیری شود.اعداد بایستی در عنوان و نوشته مقالات به شکل فارسی تایپ شوند . ، مقدمه، گزارش مورد، بحث، منابع و مستندات میباشند. نوشته اهمیت شامل: مقدمه، روشکار، یافتهها، بحث، نتیجهگیری و منابع که منابع بایستی از منابع اعتبار دریافت شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.