نوامبر 28, 2022

تست آیین نامه

600 سوال آیین نامه یعنی 20 ازمون 30 سوالی همراه با پاسخ صحیح سوالات می توانید به صورت جدی از خودتان تست بگیرید این تست ها دقیقا خود تست های ازمون اصلی هستند چنانچه در این تست ها نمره قبولی بگیرد مطمئنا در امتحان اصلی قبول خواهید شد

آزمون آیین نامه رانندگی(قبولی ۱۰۰٪) ۱۴۰۱ کاملا جدید هستند و هر ماه و هر سال طبق ویرایش جدید کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی تغییر می کنند

  • تفاوتی به‌طرف سودجویی از این تاخت قرعه بودش ندارد هرکدام که راحتر هستید می توانید سودجویی کنید

سایت خبری خودرو آساها خیابان استان‌ها یکپارچه امنیت راننده گشت و گذار آساها خیابان استان‌ها یکپارچه خواه خواه درب گشت و گذار به قصد کشور دیگر خواه نقل‌مکان کردن به قصد کشور دیگر، زیاد مهم است که مع آساها راهنمایی و رانندگی که شما را فراگیری کرده است یار شوید. مهم نیست که اندیشه شما از رانندگی چیست، تعلم آساها خیابان شما را درب کشوری ناشناخته آسوده نگه می دارد. جان‌نثار از آساها درب آمریکا از ساتراپ به قصد ساتراپ دیگر (و تا آنجاکه درب جان‌نثار شهرهای بزرگتر) جدا است. این نایکسانی‌ها می‌تواند مربوط به قصد نشانی، چارچوب‌های تندی، و کیفر‌های شکست آساها پاک‌نژاد باشد. مع این جایگیر، اگر هنگام کنترل خواه گزک مکان به قصد استان‌ها یکپارچه رانندگی کنید، شماری مقررات کلیدی درب سراسر کشور کارها می شود. خوشکل است بدانید واقف‌بودن این برگزیده مفید است که توجه همه‌گیر به قصد رانندگی درب استان‌ها یکپارچه یک خوی بلواجویانه است. مونه “سفر جاده ای” بخشی از سریع زندگی آمریکایی است و داشتن اتومبیل و رانندگی فعالیتی است که مردم درب استان‌ها یکپارچه از نفس به قصد آدرس یک سرگرمی پذیره شدن می کنند. این موثر است که یک خانواده ممکن است درب فرویش‌ها دگر هفته انتها دهد، خواه موثر است که یک مرد خواه عزب ممکن است خود را به‌طرف سرگرمی انتها دهند. درب تفهیم که گاهی گاه‌ها درب کارآزمایی رانندگی خرمن ای از صلحجویی و آزادی بودش دارد، آساها راهنمایی و رانندگی درب استان‌ها یکپارچه کمابیشً سختگیرانه هستند و دیر منقضی‌شدن از آنها می تواند برانگیزاننده درست مشکلات وظیفه‌شناس شود.

افزون بغل تعاون از پهلوی شهربان، اسکلت بیمه به قصد این معنی است که گله مدنی رویاروی دیگران زیاد رونده است. یک خلاف‌کار خواه بهم خوردن تنگ می تواند رویداد ناگوار آمیز باشد. ازاین‌رو، گیرایی مستند همه آساها زیاد مهم است. به قصد این پی آیی، اگر درب یک موقعیت دلهره زا نهشت می گیرید، می توانید بلا ظن واکنش مناسبی از خود رمز دهید. جان‌نثار از آساها جمعی رانندگی درب استان‌ها یکپارچه آساها فراوانی به‌طرف واقف‌بودن بودش دارد. پیشینه از اینکه به قصد جان‌نثار از مهم ترین آنها بپردازیم، باید به قصد فصل کارمایه‌ها بارکشی موتوری ساتراپ خود مراجعه کنید چین درب مورد هر رخساره پرسشی که ممکن است داشته باشید تحقیق کنید. مع مداقه به قصد آنچه عرض شد، معادل برگزیده که هنگام رانندگی باید به قصد قلب بسپارید بر این پایه‌اند: سفارش همیشه درب طرف کاژ علف هرز نهشت دارد.

سایت آزمون آیین نامه خارجی  همیشه درب طرف درست خیابان رانندگی کنید. خطوط نقره‌فام خطوط ترافیکی را که درب یک راستا نهضت می کنند از دلمشغولی مطلق می کنند. خطوط مغشوش خواه ریز به قصد این معنی است که می‌توانید درب فرم آسوده زیستن مسیر را عدول دهید. خطوط نقره‌فام یکدست به قصد معنای کوفته شدن درب مسیر شماست. خطوط صفرا ترافیکی را که درب راستا نقیض نهضت می کنند مطلق می کند. خطوط صفرا مغشوش خواه ریز به قصد این معنی است که می توانید مع ژرف بینی ردشدن کنید و به قصد عبورومرور روبرو مداقه کنید. هرگز از یک الفبا صفرا یقین (خواه تاخت الفبا صفرا) ردشدن نکنید. هنگام دوران به قصد کاژ درب یک تلاقی، از جلوی خودروهایی که از راستا نقیض به قصد کاژ می‌پیچند ردشدن کنید (قصد نکنید از خارج بزرگ آنها ردشدن کنید). از الفبا کاژ به‌طرف ردشدن از خودروهای دیگری که درب مسیر شما نهضت می کنند سودجویی کنید. از لاین طرف درست ردشدن نکنید مگر درب موارد خواسته. اگر درب لاین طرف کاژ رانندگی می‌کنید و خود ویژه می‌خواهد از کران شما ردشدن کند، درب فرم آسوده زیستن به قصد لاین طرف درست بروید و به قصد او اذن ردشدن دهید. شما باید همیشه تن در داده عابران پیاده شوید. هر دوران که عابران پیاده را دیدید که قصد درب ردشدن از خیابان دارند بی‌کم و کاستً وابسته شوید. اگر گذربر مدرسه دارای رهنما سرخ اشاره با گوشه‌چشم جفت است، هرگز از کران نفس مردود نشوید. شکیبایی کنید چین رهنما ها ساکت شوند. مراقب دوچرخه سواران باشید. اکثر آنها خیابان را مع خودرو ها به قصد شریک‌شدن می گذارند و همچنین نهشت است آساها جمعی راهنمایی و رانندگی را پاس کنند. به قصد باره درب مورد رانندگی درب شهرهایی که مسیر دوچرخه اتومبیل شخصی دارند مراقب باشید — همیشه پیشینه از دور بررسی کنید که دوچرخه ای درب طریق نیست. اگر دیدید خودرویی مع رهنما های اشاره با گوشه‌چشم جفت و/خواه بانگ درب جایگیر نهضت درب جایگیر نهضت است، باید شنگ خواه درب یک تلاقی ایستایی کنید چین به قصد دستآوی بارکشی نیازین اذن دهید از شما ردشدن کند.

آزمون آنلاین آیین نامه درب سودجویی از کرنا اتومبیل خود فزایسته چهره نکنید. غصن ها نزدیکً منحصراً به‌طرف مواقع نیازین خواه به‌طرف مواقعی که درک آشوبزدگی می کنید سودجویی می شود. نشانی خیابان و نشانی راهنمایی و رانندگی که باید مراقب آنها باشید اگر از کشور دیگری آمده باشید، نشانی خیابان و نشانی راهنمایی و رانندگی درب استان‌ها یکپارچه چه‌بساً به‌طرف شما ناشناخته هستند. درب تفهیم که بسیاری از آنها کمابیشً خود توضیحی هستند، جان‌نثار از آنها می توانند گیج کننده فاسق باشند اگر پیشینه از رانندگی به‌طرف مطالعه آنها پاس نگذارید. افزون بغل این، قوانینی که رهنما های راهنمایی را فراگیری می کنند ممکن است مع قوانینی که درب همه کشورها پاس می شود جدا باشد. نشانی طریق نمودار ایستایی : یک نمودار هشت ضلعی سرخ (به قصد هیئت همه‌گیر مع واج‌ها نقره‌فام STOP) رمز می دهد که شما باید درب یک تلاقی به قصد هیئت متکامل ایستایی کنید. بسیاری از تلاقی ها دارای تاخت تابلوی ایستایی هستند، گرچه نیازی به قصد ایستایی نیست. هنگام ردشدن خواه دور مراقب باشید. شایس پیشگامی درب یک تلاقی مع ایستایی چهار شگفت مع مداقه به قصد اینکه خواه خواه کسی سرآغاز به قصد تلاقی آمده است انتخاب می شود. نمودار تن در داده : یک نمودار لچکی نقره‌فام خواه صفرا رمز می دهد که به قصد عبورومرور روبرو اذن پیشگامی می دهد. پیشینه از نهضت باید منتظر بمانید چین عبورومرور روبرو باعفاف شود، ازاین‌رو، معمولاً مناسب است پیشینه از پیشرفت، تندی را کاهش داده و عبورومرور روبرو را بررسی کنید. یک شگفت : یک نمودار مستطیل نگاره ستانی نازنین (معمولاً نقره‌فام مع یک تیر قره) رمز می دهد که شما ممکن است تنها یک مسیر معین درب یک خیابان تعالی کنید – تیر باید به قصد شما بگوید از کدام کرانه. چارچوب تندی : این نشانی (معمولاً یک نمودار مستطیلی ستونی مهیب) رمز می دهد که درب یک منطقه پاک‌نژاد چه اندازه شتابدار می توانید درب علاقه‌مند ها درب گاه نما نهضت کنید. چارچوب ها می توانند کمابیشً عدول کنند، تا آنجاکه درب بزرگراه، ازاین‌رو مداقه کنید. گاهی گاه‌ها اینها دست کم تندی را نیز رمز می دهند. تلاقی طریق پولاد : معمولاً یک X مهیب خواه یک مثل ریل راسته هم گذر از. ممکن است در بر گیرنده واژه‌ها ردشدن طریق پولاد خواه واج‌ها RR باشد. رهنما ها و زنگوله ضربه باید رمز دهند که قطاری درب جایگیر آمدن است خواه برکت. اگر به قصد تابلوی تلاقی طریقپولاد رسیدید که رهنما‌های پابه‌پا ندارد، بی‌کم و کاستً ایستایی کنید و پیشینه از بقیه، هر تاخت کرانه را بررسی کنید. خودروگاه/بلا خودروگاه همه نشانی را بخوانید چین مطمئن شوید که از روی عرفی غیرواقع به قصد باغچه هستید. بسیاری از تابلوها دارای چارچوب زمانی هستند و ممکن است چارچوب های دیگری همال دستور وایا بودش داشته باشد. جان‌نثار از دیدگاه‌ها تنها به‌طرف رانندگان معلول است. دامنه ای که به قصد حیله صفرا است معمولاً رمز می دهد که خودروگاه غیرواقع نیست. رهنما راهنمایی و رانندگی به قصد هیئت همه‌گیر مع رهنما های سرخ، صفرا و سبزه‌چهره. سبزه‌چهره به قصد این معنی است که ممکن است از نفس ردشدن کنید. صفرا به قصد معنای کاهش تندی درب استعداد به‌طرف ایستایی است. سرخ به قصد این معنی است که باید وابسته شوید چین زمانی که ضیاء عدول کند. رهنما صفرا اشاره با گوشه‌چشم جفت رمز می دهد که مع مبالات بقیه می دهید. دوران به قصد درست درب رهنما سرخ عرفی است مگر اینکه مع نمودار سرخ NO TURN ON رمز داده شود. عبورومرور روبرو شایس پیشگامی دارد – شکیبایی کنید چین عبورومرور پیشینه از پیچیدن باعفاف شود. دوران به قصد کاژ خارج رهنما سرخ عرفی نیست. امنیت آساها امنیت خیابان ها درب سراسر گیتی عالمگیر هستند، گرچه درب استان‌ها یکپارچه آساها سختگیرانه ای به‌طرف پشتیبانی از جان‌نثار از این مقررات بودش دارد. همیشه هنگام رانندگی خواه مرکب‌نشین منقضی‌شدن درب اتومبیل از کمربند امنیت سودجویی کنید. اندک‌سال های کوچکتر باید چهره چهارپایه اتومبیل خواه چهارپایه کمکی باشند و نمی توانند چهره چهارپایه سرنشین شنگ مرکب‌نشین شوند. آساها این مورد از ساتراپ به قصد ساتراپ لختی جدا است ، گرچه به قصد هیئت همه‌گیر مشابه هستند. نوشیدن مشروبات الکلی و رانندگی درب هر 50 ساتراپ نارستکی است. درب تفهیم که کیفر ها جدا است، 0.08٪ پرمایگی الکل خوناب است که طرف عرفی است (نزدیکً 2 نوشیدنی درب یک گاه نما، گرچه به قصد کارداران متعددی همال متابولیسم، گرانسنگی و غیره علقه دارد). پیامک ندهید و رانندگی کنید. جان‌نثار از ساتراپ ها سودجویی از ماشین های دستی را ممنوع می کنند. رهنما های شنگ باید درب هوای ناسازگار خواه دورا از فروشدن هور سودجویی شوند. درب بسیاری از ساتراپ ها، اگر از بشک باعفاف کن ها سودجویی می کنید، رهنما های شنگ نیز مورد حاجت است. به قصد هیئت همه‌گیر سوارکاری درب سراسر استان‌ها یکپارچه نارستکی است. کسی را که درخواست مرکب‌نشین منقضی‌شدن می کند، مرکب‌نشین نکنید. اگر سامه‌ها نیازین دارید، مع 911 پساویدن بگیرید چین به قصد شهربان پیام دهید. پته های ترافیکی استان‌ها یکپارچه و تخلفات به‌طرف بسیاری از تخلفات همچنین تخلفات خودروگاه، تندی بی‌پروانه خواه ردشدن از تابلوهای ایست . افزون‌تر پته ها گوشمالی ای را به قصد پابه‌پا دارند که بغل پایه‌ای کثرت خلاف‌کار و آساها سرزمینی است. جان‌نثار از پته ها ممکن است بلا مداقه شما داده شود. سودجویی از دوربین ها به‌طرف بازرسی بغل عبورومرور سطح به قصد تکثیر است. به قصد آدرس بسان، اگر بلا ادا خزانه از دریچه جزیه ردشدن کنید، چه‌بساً دوربین شما را می گیرد و بلیتی را به‌طرف موجر دستآوی بارکشی می فرستد. اگر اتومبیل سالبها ای باشد، خزانه پته را به قصد فرم اندازه شما افزایش می کنند. ادا خزانه درب زودتر پاس کار عنایت است. منجمد به قصد ساتراپ ممکن است بتوانید گوشمالی خود را به قصد فرم همگاه ادا کنید. اگر از پهلوی شهربان مرتفع شد اگر یک تاج شهربان از شما می خواهد که شنگ بروید، خواه رهنما های واضح را مستقیماً خارج بزرگ شما نهشت داده است، زودً خود را کران بکشید و درب کران خیابان که درب نفس آسوده است ایستایی کنید. از اتومبیل پیاده نشوید مگر اینکه تاج از او ثروت باشد. نغمه خود را درب معرض نظر و چهره سفارش نهشت دهید. دستور را درب یک مکان مناسب و مرقوم لقب خود را درب پوشش دستکش نگه دارید چین دسترسی به قصد نفس سهل باشد. گونه‌ها خیابان ها گونه‌ها مختلف خیابان ها طریق های فراوانی به‌طرف گوشه به قصد خیابان ها درب سراسر استان‌ها یکپارچه بودش دارد، گرچه قبضه دربند های بنیادی بر این پایه‌اند: خیابان های سرزمینی از میان همبودها تنگ ردشدن می کنند و به قصد کوچه ها می روند. اینها معمولاً خیابان های تنگ مع چارچوب تندی زیاد هستند. درب تفهیم که بیشتر آنها سنگفرش هستند، جان‌نثار غبرا خواه سنگریزه هستند. خیابان های زمره کننده به قصد هیئت همه‌گیر دسترسی به قصد مشاغل خواه به قصد آدرس گذرگاه هایی به‌طرف دسترسی از خیابان های مختلف سرزمینی را حاضر می کنند. چارچوب تندی می تواند جدا باشد. خیابان های زمره آوری گاهی از شهرهای تنگ ردشدن می کنند و چارچوب می تواند به قصد تندی و به قصد هیئت چشمگیری کاهش یابد. مراقب باشید زیرا این مکان ها به قصد ژرف بینی از پهلوی شهربان بازرسی می شود. خیابان های شریانی به قصد هیئت همه‌گیر خیابان های ولایتی زیاد پرتردد هستند. اینها که درب مرکز نهشت دارند، عبورومرور را از خیابان های زمره کننده به قصد بزرگراه های بنیادی راهنمایی می کنند. خیابان های شریانی اکثر دارای نشانی راهنمایی و رانندگی هستند که باید از آنها مسبوق بود. آزادراه‌ها پرترافیک‌ترین خیابان‌ها هستند و گشت و گذار شتابدارطراوت را پدیدار کردن می‌کنند، زیرا رهنما‌های راهنمایی زیاد لختی دارند و چارچوب تندی بالاتری دارند. رمپ های واضح و ساکت یک آزادراه را به قصد یک خیابان شریانی وابسته می کند. طریق‌های رسانشی (خواه دوربرگردان) معمولاً گونه‌ای آزادراه هستند (بی‌گمان نه همیشه) که کاربران را ملزم به قصد ادا بزرگی مشخصی به‌طرف سودجویی می‌کند. خزانه ها بغل پایه‌ای قماش علف هرز است و می تواند جدا باشد. اگر درب خیابان‌های عوارضی گشت و گذار می‌کنید، همیشه وجه سخن سنجی و وجه حقیر نگه دارید. ممکن است بخواهید دستگاهی ذخیره کنید که شایش استنباط جزیه اتوماتیک از راه ترانسپوندر را حاضر کند. آنها گشت و گذار را سهل فاسق می کنند و به قصد شما شایش می دهند از خطوط عوارضی اتوماتیک سودجویی کنید. جان‌نثار از خودروها کنسرسیوم‌های منفعت‌ای یکی از این جزیه و تخلفات جزیه معمولاً گزینه هایی به‌طرف ادا جزیه به قصد فرم نقدی به قصد آدمی، اتومبیل خواه از راه ترانسپوندر اتوماتیک بودش دارد. جان‌نثار از خطوط تنها به‌طرف کسانی هستند که دارای ماشین ترانسپوندر هستند. اگر به قصد هیئت اتفاقی درب خطوط عوارضی اتوماتیک بست افتادید و ترانسپوندر ندارید، درب فرم نیستی ادا جزیه، لغزشکار خواهید شد. ممکن است بتوانید درب مدت دوران معینی بلا ادا گوشمالی به قصد فرم همگاه ادا کنید. اینها فرد جان‌نثار از آساها و مقررات بسیاری هستند که هنگام رانندگی درب استان‌ها یکپارچه می خواهید درباره آنها بدانید مع لختی دها محتضر و لختی گیرایی، به قصد زودی خواهید نظر که به چه‌علت بسیاری از آمریکایی ها هر عمر دوست دارند “به قصد خیابان بروند (

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *